Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Evenement of project: die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator, stichting MM4 ook genaamd MM4 Events, in enig jaar heeft georganiseerd.
b. te organiseren evenement waaronder de 4 Mijl van Emmen, Hondsrug Forest Run, De Ladiesnight run Emmen, de Pentatlon.
c. Deelnemer of sponsor: sponsor zijnde een bedrijf die ingeschreven staat in de KVK. Deelnemer een natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
d. Overeenkomst: de overeenkomst of bevestiging strekkend tot deelname of sponsoring van de Deelnemer of sponsor aan een Evenement of project.
e. Organisator: Stichting MM4 l MM4 Events
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst die met de stichting MM4 wordt aangegaan.

Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon of rechtspersoon die tenminste door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij/ zij het daartoe strekkende (online) inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en het wedstrijdreglement of voorwaarden.
3. De deelname aan een Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan een Evenement deel te laten nemen.
4. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn/ haar rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan derden.
5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het inschrijfgeld, sponsorgeld of andere betalingen die zijn verricht niet gerestitueerd.
6. Deelname van een sponsor aan een project of evenement is uitsluitend mogelijk wanneer de sponsor staat ingeschreven in de KVK.

Artikel 3 Bestelde artikelen
Indien een besteld artikel zoals een running shirt niet uiterlijk voor de dag van het Evenement opgehaald wordt, vervalt ieder recht van de Deelnemer op dat artikel. Bestelde en betaalde artikelen kunnen niet worden geannuleerd. Indien een Deelnemer “geen restitutie” annuleert, wordt het bedrag voor het artikel ook niet gerestitueerd.

Artikel 4 Restituties
1. Inschrijfgelden worden niet gerestitueerd. Eenmaal ingeschreven is ingeschreven.
2. Donatie. Indien een Sponsor of Deelnemer bij de inschrijving een donatie heeft gedaan, wordt deze nooit gerestitueerd.
3. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (overmacht, art.6:75BW) besluiten geen doorgang te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het sponsorgeld en inschrijfgeld plaats. Onder “sponsor en inschrijfgeld” wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het door de Organisator aan het Evenement verbonden goede doel. Fundraisen gelden en overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de activiteit, te lopen route of de af te leggen afstand te doen laten vervallen of de datum wijzigen. De genoemde datums zijn het uitgangspunt die in uitzonderlijke gevallen anders kunnen uitvallen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het sponsorgeld en/of inschrijfgeld plaats.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. Deelname en reis geschieden voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelneemster mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
2. Indien ondanks het bepaalde in eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelneemster aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/ zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn/ haar overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn/ haar deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
7. Een besluit van de Organisator, als bedoeld in artikel 2, lid 5 of lid 6, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 6 Portretrecht
1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 7 Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer kan via het inschrijfformulier aangeven of de persoonsgegevens aan derden verstrekt mogen worden. Indien de Deelnemer deze optie aan vinkt, worden de gegevens niet verstrekt.
2. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 8 Kledingwagens; persoonlijke eigendommen
1. Indien de Organisator gedurende het Evenement – al dan niet tegen betaling – zaken van de Deelnemer voor hem/ haar bewaart of indien de Deelnemer – al dan niet met instemming van de Organisator – zaken achterlaat in een al dan niet door de Organisator beheerde ruimte, is de Organisator niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging enzovoort van die zaken.
2. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de achtergebleven kleding aan een goed doel geschonken wordt.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden
Betaling deelnemer van het inschrijfgeld geschiedt direct bij inschrijving. De Deelnemer is definitief toegelaten als de betaling volledig is voldaan en is dan aangemerkt als Deelnemer.
2. Deelnemers aan Bedrijvenloop ontvangen een factuur en moeten deze betalen binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn. Na betaling worden de startnummers e.a. toegezonden.
3. Betaling van de door stichting MM4 gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de sponsor van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op 1,5% rente per maand, vanaf de vervaldag tot de volledige betaling.
Stichting MM4 is BTW plichtig. Alle genoemde bedragen op de website en in (sponsor) brochures zijn bedragen exclusief de BTW. De pentatlon reis is incl. de BTW.

Artikel 10 Geschillenregeling
1. Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 11 Wedstrijdreglement
1. Op de deelname door een Deelnemer aan een Evenement is van toepassing het wedstrijdreglement of voorwaarden dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden